Xây dựng cấu hình

1. Adapter
2. Ổ cứng SSD
3. thẻ USB
4. Case
Chi phí dự tính: 0đ